Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Welkom bij MEISEN|ZORG

Voel je je wel eens verkeerd begrepen, maar je bedoelt het goed? Samen kunnen we de mensen in jouw directe omgeving laten begrijpen hoe jij het beleeft, zodat misverstanden voorkomen kunnen worden. Ik benadruk jouw kansen en talenten en leg niet de focus op de beperkingen. Ik leer je omgaan met je beperking in de maatschappij, zodat je met jouw talenten het beste uit het leven kan halen.


MEISEN|ZORG biedt sinds oktober 2013 individuele begeleiding aan mensen met een psychosociale of psychiatrische problematiek. Op de website kun je informatie vinden over MEISEN|ZORG, de doelgroep en de begeleiding die wordt geboden.


De zorg wordt geboden in regio zuid- Limburg

Nieuws: 

13-3-2020: Corona Epidemie en maatregelen

Ook ik vind het van belang dat iedereen gezond blijft. Vooralsnog zullen de werkzaamheden gewoon doorgaan. Wanneer er risico is zal de hulpverlening op de volgende manier worden voortgezet:

 - online hulpverlening via een videoverbinding via Whatsapp of Skype;

- indien deze mogelijkheid er niet is via telefonisch contact

Belang is dat de hulpverlening zo adequaat en veilig mogelijk kan worden voortgezet. Zie meer informatie op de website van de RIVM.

31-3-2019: Brain Blocks

Inmiddels heb ik de hele cursus afgerond en ben ik ambassadeur in het toepassen van de Brain Blocks methodiek. Lees meer hierover in het tabblad "Voor Wie"

16-7-2018: Aanbesteding

Er zal per 2019 een wijziging zijn met de aanbesteding voor gemeente Schinnen. Gemeente Schinnen zal haar aanbestedingsprocedure per 1-1-2019 veranderen en gaan samenwerken met gemeenten Nuth en Onderbanken. Omwille van deze verandering zal MEISEN ZORG niet meer meedoen aan de aanbestedingsprocedure voor gemeente Schinnen. Uiteraard is het wel middels PGB mogelijk om zorg in te kopen.

Uiteraard blijft MEISEN ZORG gewoon zorg bieden middels ZIN in de gemeente Sittard-Geleen en samenwerkende gemeenten.

1-2-2018: Psycho-Educatie

MEISEN|ZORG heeft in 2017 niet stilgezeten en heeft zich verder ontwikkeld voor het leveren van de volgende dienst:

- Psycho-Educatie middels het Brain Blocks methode. Voor toelichting zie tabblad 'Voor wie?'

28-2-2017: Hoe meld ik mij aan? Wat is het CAK?

De laatste tijd merk ik steeds meer dat er toch wat onduidelijkheid heerst onder de mensen over hoe ze zorg kunnen aanvragen en hoe alles in de huidige zorg is geregeld. Allereerst zal ik een onderscheid maken tussen de bestaande indicatieorganen:

- WMO(Wet Maatschappelijke ondersteuning sinds 2015): Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

• begeleiding en dagbesteding;

• ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;

• een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;

• opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn

- Wlz: De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. U komt mogelijk in aanmerking als u intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan geeft het CIZ een zogeheten Wlz-indicatie af. Dit is een besluit waarin staat dat iemand recht heeft op langdurige zorg.

Het verschil ligt hem met name in de zwaarte van de problematiek en of dit een langdurige beperking en traject is. Mensen met een zware (psychische) stoornis en hiervoor langdurig ondersteund moeten worden vallen onder de Wlz. Bij ondersteuning bij licht of matige problematiek dan zal de zorg onder de WMO vallen en moet u hiervoor bij het WMO loket van uw desbetreffende gemeente zijn.

Afhankelijk van de indicatie en problematiek kan er bij de WMO als de Wlz gekozen worden voor een PGB of ZIN. Er kunnen uitzonderingen zijn, wanneer bijvoorbeeld er een curator of bewind voering hierin gemoeid is.

Vanuit MEISEN ZORG is het alleen mogelijk om zorg te ontvangen uit de WMO middels ZIN of PGB. De desbetreffende gemeenten voor ZIN staan onder dit bericht geïnventariseerd. Vanuit de Wlz alleen middels PGB.

Het CAK en de eigen bijdrage: Wanneer u zorg ontvangt vanuit de WMO zal u hiervoor ook een eigen bijdrage moeten betalen. Deze is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Minimale eigen bijdrage bedraagt 19 euro 40 per vier weken. Dit gaat in op de datum dat de indicatie door de gemeente wordt afgegeven tot het einde van de looptijd van de indicatie. De zorgverlener/ consultant of WMO- makelaar zal dit aan u uitleggen alvorens het aanvragen van een indicatie.

07-02-2016: Gemeenten Westelijke Mijnstreek (aangepast)

Vanaf 01-01-2015 werkt MEISEN|ZORG ook vanuit de WMO in de volgende gemeenten: Sittard-Geleen, Stein, Schinnen en Beek. Om zorg aan te vragen kunt u zich melden bij het WMO adviesbureau bij uw desbetreffende gemeente. Vanuit de gemeente wordt dan vervolgens contact gelegd met u voor een keukentafelgesprek. Vanuit dit keukentafelgesprek komt er een indicatie tot stand voor begeleiding of dagbesteding. Vervolgens contacteert de gemeente de gekozen zorgaanbieder en zal er binnen 2 weken een intake gesprek plaatsvinden. Het is mogelijk zorg aan te vragen vanuit zorg in natura (ZIN) of via uw eigen persoonsgebonden budget.

27-11-2014: Eigen kracht en Participatie

Vanaf 1 januari 2015 gaat de AWBZ naar de WMO van de gemeenten. Mensen die zorg hebben of hebben gehad vanuit het zorgkantoor in de vorm van zorg in natura (ZIN) kunnen vanaf die datum hun zorg aanvragen bij de gemeente. Een huidige ZIN indicatie loopt gewoon door. De kernteam van de desbetreffende gemeente zal de aanvraag beoordelen en de mensen hierna zelf de keus geven bij welke instelling of organisatie ze de hulp willen ontvangen. Mensen die PGB hebben zullen dit zolang de indicatie loopt blijven houden. De budgethouder heeft dan nog steeds de vrijheid voor het indelen en bekostigen van de zorg. Daarnaast is het dan ook weer mogelijk om voor minder dan 10 uur indicatie een PGB aan te vragen.

Tevens zal MEISEN|ZORG vanaf januari 2015 ook zorg leveren in de vorm van zorg in natura (ZIN). Ook blijft het mogelijk met PGB zorg aan te vragen.

MEISEN|ZORG heeft reeds de overeenkomst voor ZIN afgesloten met gemeente Venlo en betrokken gemeenten. Daarnaast is MEISEN|ZORG ook bezig dit te realiseren voor de gemeente Sittard-Geleen en betrokken gemeenten.

10-09-2014: PGB

MEISEN|ZORG is wegens de bezuinigingen in de zorg blijvend omlaag gegaan met het tarief voor de langdurige en kort durende begeleiding. MEISEN|ZORG wil graag voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk blijven en voldoende kunnen aansluiten op de vraag van de cliënt. Het bruto uurprijs is blijvend 45 euro voor lang en kort durende begeleiding.

Wie ben ik?

Mijn naam is Tim Meisen. In juli 2013 afgestudeerd aan de opleiding Social Work, Hogeschool Zuyd te Sittard. Uitstroomprofiel Maatschappelijk Werk, met een specialisatie in de geestelijke gezondheidszorg(GGZ-agoog). In de laatste jaren heb ik mij vooral gespecialiseerd op het gebied van autisme en iedere vorm van ondersteuning hierbij. Mijn adoratie ligt in de talenten van deze bijzondere mensen en hoe deze ten uitvoering worden gebracht.

Mijn passie voor het maatschappelijk werk en het begeleiden van mensen is ontstaan vanuit mijn eigen persoonlijkheid. Ik ondersteun mensen graag in het oplossen van situaties of problemen waar zij in het dagelijks leven mee te kampen krijgen en hier zelf moeilijk uit kunnen komen.